1. Sản phẩm do ASEANWINDOW phân phối đảm bảo chính xác về tất cả nội dung được thống nhất theo đơn hàng, hợp đồng ký kết.

2. Vật liệu, kích thước, hình dáng, màu sắc tương đồng với tất cả sản phẩm, đúng như mẫu thống nhất theo đơn hàng, hợp đồng. Cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng của vật liệu theo đơn hàng.

3. Thời gian giao hàng: Giao hàng đúng thời gian được ký kết trong đơn hàng, hợp đồng (trừ trường hợp sự cố khách quan, bất khả kháng, ASEANWINDOW sẽ chủ động phản hồi, thống nhất với khách hàng theo quy định).